Retningslinjer

Personvernregler for kongsberghundeklubb.net/
For å motta informasjon om dine personopplysninger, tar du kontakt med eieren og formålene og partene dataene deles med.

Eier og data kontroller
Typer data samlet inn
Eieren gir ikke en liste over persondata typer samlet.

Komplette opplysninger om hver type personopplysninger som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernreglene eller ved spesifikke forklaringstekster som vises før datainsamlingen.
Personlige data kan leveres fritt av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles automatisk når du bruker dette programmet.
Med mindre annet er oppgitt, er alle data som er forespurt av denne søknaden obligatorisk, og manglende levering av disse dataene kan gjøre det umulig for dette programmet å levere sine tjenester. I tilfeller der dette programmet spesifikt angir at noen data ikke er obligatoriske, er brukere fri til ikke å formidle disse dataene uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller driften av tjenesten.
Brukere som er usikre på hvilke Personlige Data som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte Eieren.
Eventuell bruk av cookies – eller andre sporingsverktøy – ved dette Applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne applikasjonen, tjener til å levere tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål som er beskrevet i dette dokumentet og i Cookie Policy, hvis tilgjengelig.

Brukere er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen, og bekrefter at de har tredjeparts samtykke til å levere dataene til eieren.

Modus og sted for behandling av dataene
Metoder for behandling
Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og / eller IT-aktiverte verktøy, i følge organisasjonsprosedyrer og moduser som er strengt knyttet til oppgitte formål. I tillegg til eieren, kan dataene i enkelte tilfeller være tilgjengelige for bestemte typer personer som er ansvarlige, involvert i driften av denne applikasjonen (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredjepart, parti tekniske tjenesteleverandører, postleverandører, vertsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utnevnt, hvis nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan når som helst bli bedt om fra eieren.

Retslig grunnlag for behandling
Eieren kan behandle Personopplysninger knyttet til Brukere dersom ett av følgende gjelder:

Brukere har gitt sitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk: Under enkelte lovgivninger kan eieren ha lov til å behandle Personopplysninger til Brukeren har tilgang til slik behandling («Opt-out»), uten å stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lov om databeskyttelse.
Levering av data er nødvendig for gjennomføring av en avtale med Brukeren og / eller for eventuelle kontraktsforpliktelser derav.
behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt
behandling er relatert til en oppgave som utføres i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som tilhører eieren
behandling er nødvendig med hensyn til legitime interesser forfulgt av eieren eller av en tredjepart.
I alle fall vil Eier gjerne bidra til å avklare det spesifikke rettsgrunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om bestemmelsen av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Plass
Dataene behandles på Eiers driftskontorer og på andre steder hvor partene som er involvert i behandlingen er lokalisert.

Avhengig av brukerens plassering kan dataoverføringer innebære overføring av brukerens data til et annet land enn eget. For å finne ut mer om stedet for behandling av overførte data, kan brukerne sjekke delen som inneholder detaljer om behandling av personopplysninger.

Hvis bredere beskyttelsesstandarder er gjeldende, har brukerne også rett til å lære om det juridiske grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som er underlagt folkeretten eller etablert av to eller flere land som FN , og om sikkerhetsforanstaltninger som eiers har tatt for å beskytte dataene sine.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontaktseksjonen.

Retensjonstid
Personlige data skal behandles og lagres så lenge som nødvendig av det formål de er innhentet for.

Derfor:

Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom Eier og Bruker skal beholdes inntil slik kontrakt hsom er fullt utført. Personlige data innsamlet til Eierens legitime interesser skal beholdes så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interessene som eierskapet forfølger av eieren i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren. Eieren kan ha lov til å beholde personopplysninger i lengre tid når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, som så lenge samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan Eier være forpliktet til å beholde Personopplysninger i lengre tid når det kreves for å gjøre det for å utføre en rettslig forpliktelse eller ved en myndighets ordre. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Rett til å få tilgang, retten til å slette, retten til rettelse og retten til dataoverførbarhet kan derfor ikke håndheves etter utløpsperioden. Brukerens rettigheter kan utøve visse rettigheter med hensyn til deres data behandlet av eieren. til bredere beskyttelsesstandarder kan utøve noen av rettighetene som er beskrevet nedenfor. I alle andre tilfeller kan brukere spørre eieren for å finne ut hvilke rettigheter som gjelder for dem. Spesielt har brukerne rett til å gjøre følgende: Uttrekk samtykket når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandlingen av deres personopplysninger. Behandle dataene sine. Brukere har rett til å motsette seg behandlingen av deres Data hvis behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor. Få tilgang til deres data. Brukere har rett til å lære om data blir behandlet av eieren, få opplysning om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.Verify and seek rectification. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten av deres data og be om at den skal oppdateres eller korrigeres. Begrense behandlingen av deres data. Brukere har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av deres data. I dette tilfellet vil eieren ikke behandle dataene sine for noe annet formål enn å lagre det.Hvis deres personlige data er slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dataene sine fra eieren. Ta imot deres data og overfør den til en annen kontroller. Brukere har rett til å motta dataene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at dataene behandles på automatisert måte, og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller på grunn av forpliktelser i henhold til kontrakten. Unngå klage. Brukere har rett til å ta et krav før deres kompetente databeskyttelsesmyndighet. Detaljer om retten til å protestere mot behandling Hvor personopplysninger behandles av offentlig interesse, i utøvelse av en offisiell autoritet som er innehaver av Eieren eller for legitime formål interesser forfulgt av eieren, kan brukere motsette seg slik behandling ved å gi et grunnlag relatert til deres spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innsigelsen. Brukerne må vite at hvis deres personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg behandlingen når som helst uten å gi noen begrunnelse. For å lære om Eier behandler Personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukerne henvise til de relevante delene av dette dokumentet. Hvordan utøve disse rettigheteneAny forespørsler om å utøve Brukerrettigheter kan rettes til Eieren gjennom kontaktinformasjonen som er oppgitt i dette dokumentet. . Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av Eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned. Anvendelse av bredere beskyttelsesstandarder. Mens de fleste bestemmelser i dette dokumentet gjelder alle brukere, er enkelte bestemmelser kun gjeldende hvis behandling av personopplysninger er underlagt bredere beskyttelsesstandarder. Slike bredere beskyttelsesstandarder gjelder når behandlingen: utføres av en Eier basert i EU, gjelder personopplysninger for brukere som er i EU og er knyttet til tilbudet av betalte eller ubetalte varer eller tjenester , til slike brukere, gjelder personopplysninger for brukere som er i EU og tillater eiers å overvåke slik brukers adferd som finner sted i EU.Additional informasjon om datainnsamling og behandlingLegal handling Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av Eier i domstol eller i stadier som fører til mulige rettssaker som oppstår som følge av feilaktig bruk av denne søknaden eller relaterte tjenester. Brukeren erklærer å være oppmerksom på at Eieren kan bli pålagt å avsløre personlige data etter anmodning fra offentlige myndigheter. Supplerende opplysninger om brukerens personopplysninger i tillegg til informasjonen i denne s, kan denne applikasjonen gi brukeren tilleggs- og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel. Systemlogger og vedlikeholdFor drift og vedlikehold, kan dette programmet og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrere samspill med denne applikasjonen (systemlogger) bruk andre personlige data (for eksempel IP-adressen) for dette formålet. informasjon som ikke er inkludert i denne policyen. Flere opplysninger om innsamling eller behandling av personopplysninger kan til enhver tid bli forespurt fra eieren. Vennligst se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet. «Spor ikke spor» -anmodninger håndteres. Dette programmet støtter ikke forespørsler om «Spor ikke». For å avgjøre om noen av de tredjepartstjenestene den bruker, ære «Ikke spor «Forespørsler, vennligst les deres personvernpolicyer. Vedlegg til denne personvernpolitikken. Eieren forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne personvernreglene når som helst ved å varsle brukerne på denne siden og muligens innenfor denne søknaden og / eller – så langt teknisk sett og lovlig gjennomførbar – sende varsel til brukere via noen kontaktinformasjon tilgjengelig for eieren. Det anbefales sterkt at du sjekker denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst. Skulle endringene påvirke behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av Brukerens samtykke, skal Eier innhente nytt samtykke fra Brukeren der det er nødvendig.

Siste oppdatering: 23. mai 2018