Nytt låssystem – Adgang til hytte, garasje og hall

Da er det nye låssystemet oppe og går, klart for registrering av brikker

Ifm nytt låssystem et det montert smekk-lås på garasjedøren nede ved hallen. Nøkkelboksene merket «hall» og «bom» er fjernet. Isteden vil nøkkelen til bommen nå befinne seg på innsiden av garasjen (må bruke nøkkelbrikken for å låse seg inn og hente nøkkelen). 

HUSK: heng nøkkelen tilbake i garasjen slik at neste mann også kan komme inn på området for å trene.

Magdalena

Informasjon om nytt låssystem
Styret fikk i oppdrag fra Årsmøte 19.03.2019, å jobbe frem en ny
teknisk løsning for adgang til klubbens hytte, garasje, hall og bom.
Fra årsmøte refereres følgende innstilling som ble vedtatt:
«Under forutsetning av at reglene overholdes, kan styret se det
hensiktsmessig at medlemmene får adgang til garasje og bom. Da via kodelåser der
medlemmene får koden ved å sende en e-post til styret.
Styrets innstilling vedtatt med 18 mot 6 stemmer med følgende tilføyelse: Styret
jobber videre med tekniske løsninger som gir medlemmene mulighet for tilgang på
hytta.»


Styret har innhentet tilbud om ny elektronisk løsning som vil gi medlemmer av
Kongsberg hundeklubb adgang til klubbens hytte, garasje eller hall via egne
nøkkelbrikker. Styret har den 26.04.2021 godkjent tilbudet og systemet blir installert i
uke 32.
Låssystemmet heter Salto KS og er elektronisk over internett. Adgangskortet vil være
en nøkkelbrikke. Nøkkelbrikkene vil være personlige da de er sporbare. Dette vil
håndteres i tråd med personvernforordningen (GDPR).
Det vil bli innført et depositum på kr 150 pr nøkkelbrikke, som betales via Vipps nr.
684785 eller på klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810).
Nøkkelbrikken er personlig, dvs at du selv er ansvarlig for brikken. Dersom
brikken mistes, vil den ikke bli erstattet. Ved ev. misbruk vil man miste
tilgangen. Ved tap av nøkkelbrikken skal det gis beskjed til styret snarest.
I forbindelse med utstedelse av nøkkelbrikken skal alle signere et eget skjema.
Adgang til hytta, garasjen og hallen vil være mellom kl 07:00 og kl 23:00 alle dager.
For de som betaler treningsavgift gis det adgang til hallen, i tråd med det som ble
bestemt av Årsmøte 24.03.2021. Det vises til egen protokoll fra Årsmøte.

Treningsavgiften er i tillegg til brikken for de som ønsker å trene i hallen.


Styret i Kongsberg hundeklubb, juni 2021

Henstiller om at flest mulig betaler depositum på kr 150 og/eller treningsavgift på kr 1 500 pr. år til klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810) på forhånd. Ift treningsavgift er det anledning til å legge inn avtalegiro på kr 125 pr. mnd.

Kode til nøkkelboksene endres i neste uke og gjøres kjent for de som får nøkkelbrikke. Jeg vil i første omgang, være tilstede på hytta onsdag 11. august fra kl 19. Jeg opplevde litt start vansker nå i dag med å få lagt inn kodebrikkene ift. oppkobling… Avventer derfor med flere datoer og klokkeslett.

Magdalena